ประวัติจังหวัดพัทลุง

posted on 01 Jul 2008 11:39 by ritom0013

จังหวัดพัทลุง

                   ตราประจำจังหวัดพัทลุงรูปภูเขาอกทะลุ

 

แผนที่จังหวัดพัทลุง

 

 

  

พัทลุง ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี พุทธศักราช 2467 ย้ายจากตำบลลำปำ มาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ ใกล้กับภูเขาอกทะลุซึ่งสูงเด่น อยู่บนที่ราบ มองเห็นจากที่ไกลได้ทุกทิศ บนยอดเขา มีเจดีย์เก่าสร้างเอาไว้องค์หนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้ ยังเหลือแต่ฐาน ตั้งแต่นั้นชาวพัทลุงก็ไม่ต้องระเหเร่ร่อนอีกต่อไป ชาวเมืองจึงถือเอาภูเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์ และหลักเมืองของจังหวัด 

คำขวัญของจังหวัดพัทลุง

เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน"  

ดอกไม้ประจำจังหวัดชื่อ

ดอกพะยอม"  ธงประจำจังหวัด
พื้นธงสีม่วง มีตราจังหวัดคือภูเขาอกทะลุ แถบสีเหลือง 

 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพัทลุง

 

                              จังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอ ในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 -14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมนุมที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดีย ในด้านพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมาก เป็นรูปพระโพธิสัตว์รูปเทวดา โดยค้นพบบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ ต่อมา ในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุง ได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคง ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ในสมัยนั้นเมืองพัทลุงมักจะประสบปัญหาการโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดอาแจะอารูและยุยงคตนะ ได้โจมตีเผาทำลายสร้างความเสียหายแก่เมืองพัทลุง ถึงสองครั้ง ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมือง อยู่เสมอ และก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวเมืองพัทลุงเป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็งในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้ง และได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้นโท ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้นำสำคัญในการสร้างความเจริญ และความมั่นคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน อาทิเช่น พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา(ทองขาว) พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทโรจนวงศ์) ได้ป้องกันเอกราชของชาติมาหลายครั้ง เช่น เมื่อสงครามเก้าทัพ (พ.ศ.2328 - 2329) พระมหาช่วย วัดป่าลิไลย์ ได้นำชาวพัทลุงต่อสู้ป้องกันการรุกราน ของพม่าจนได้รับความดีความชอบ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาช่วยทุกขราษฎร์ ช่วยราชการเมืองพัทลุงนอกจากสงครามกับพม่าแล้ว ชาวพัทลุงยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ในหัวเมืองภาคใต้ เพราะปรากฎอยู่เสมอว่าทางเมืองหลวงได้มีคำสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุงพร้อมด้วยเสบียงอาหารไปทำสงคราม ปราบปรามกบฏในหัวเมืองมาลายู เช่น กบฏไทรบุรี พ.ศ. 2373 และ พ.ศ.2381 ซึ่งบทบาทดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของเมืองพัทลุงทางด้านการเมือง การปกครองและแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำในอดีตเป็นอย่างดีครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ. 2437 และได้ประกาศจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อ พ.ศ.2439 ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัวเมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม สำหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกลางเมือง อำเภออุดร อำเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลลำปำ จนกระทั่ง พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่บ้านวังเนียง ตำบลคูหาสวรรค์ ในปัจจุบัน เพื่อจะได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟสะดวกในการติดต่อกับเมืองต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบันเมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้ง สถานที่ที่เคยเป็นเมืองที่ตั้งเมืองพัทลุงได้แก่1. โคกเมืองแก้ว ปัจจุบัน หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน2. บ้านควนแร่ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง3. เขาชัยบุรี(เขาเมืองฯ) ปัจจุบัน คือตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง4. ท่าเสม็ด ปัจจุบัน ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช5. เมืองพระรถ ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง6. บ้านควนมะพร้าว ปัจจุบัน หมู่ที่ 2 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง7. บ้านม่วง ปัจจุบัน หมู่ที่ 6 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง8. บ้านโคกลุง ปัจจุบัน หมู่ที่4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง

ชื่อเมืองพัทลุง

            ในสมัยก่อนชื่อเมืองพัทลุง ไม่ได้เขียนอย่างที่ปรากฏให้เห็น จากหลักฐานพบว่า บนเหรียญอีแปะพัทลุง พ.ศ. 2426 เขียนว่า พัททะลุง และพัตะลุง ในเอกสาร ของไทย ใช้ต่างกันมากมาย ได้แก่ พัตะลุง พัดทลุง พัทธลุง พัฒลุง พัทลุง ในเอกสาร เบอร์นีของอังกฤษสมัยรัชกาลที่ 3 เ ขียนว่า Bondelun และ Merdelong ของนายลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนว่า Bourdelun

ความหมายของชื่อเมือง 

                              เมืองช้างหรือเมืองเกี่ยวเนื่องด้วยช้าง ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ คำว่าพัด-ท-พัทธยังไม่อาจทราบได้ว่าคำเดิมเขียนอย่างไร คำไหน ทราบเพียงว่าเป็นคำขึ้นต้น ส่วนคำพื้นเมืองที่เรียกว่า ตะลุงแปลว่าเสาล่ามช้าง หรือไม้หลักผูกช้าง ชื่อบ้านนามเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช้างมีมาก หรือจะเรียกว่าเป็น เมืองช้างก็ได้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในแถบชะรัด ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด มีช้างป่าชุกชุม และในตำนานนางเลือดขาว ตำนานเมืองพัทลุงกล่าวว่า ตาสามโม ยายเพชร เป็นหมอสดำ หมอเฒ่านายกองช้าง เลี้ยงช้างส่งเจ้าพระยากรุงทอง ทุกปี ต่อมาพระกุมารกับนางเลือดขาวก็ได้รับมรดกเป็นนายกองเลี้ยงช้างส่งส่วย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนยังคงนับถือ ตาหมอช้าง 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                             จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 9 องศา 44 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง สายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 41 ) เป็นระยะทางประมาณ 858 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟระยะทาง ประมาณ 846 กิโลเมตร ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ (พื้นดิน 1,919,446 ไร่ พื้นน้ำ 220,850 ไร่) มีอาณาเขต ดังนี้ -  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา-  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาและอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์        อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา-   ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง อำเภอนาโยง      อำเภอย่านตาขาว และอำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง

ลักษณะภูมิประเทศ

               สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด มีระดับสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น สวนยางพารา สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 - 15 เมตร บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีอัตราความลาดชัน 1: 1,000 จากทิศตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด
ลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวมลาดเทจากที่สูง ด้าน ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกจนถึงทะเลสาบสงขลา โดยอาจแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ1.พื้นที่ภูเขาสูงชันทางด้านตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 4.3 แสนไร่2.พื้นที่ดอน - ลาดชันสูง มีเนื้อที่ประมาณ 1.9 แสนไร่3.พื้นที่ดอน - ลาดชันน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 6.1 แสนไร่4.พื้นที่ต่ำ - ราบเรียบรวมทั้งพื้นที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 7.9 แสนไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1 - 2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการระเหยของน้ำ ประมาณ 3.3 - 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน 

Comment

Comment:

Tweet

#160 By (1.46.71.81|1.46.71.81) on 2014-11-20 10:28

ไอเบสกาก

#159 By fsdfsd (113.53.201.114|192.168.1.111, 113.53.201.114) on 2014-09-14 13:36

dfkjgkvfdvmnvmxn

#158 By gdf (113.53.201.114|192.168.1.111, 113.53.201.114) on 2014-09-14 13:36

ojkiyd

#157 By k (202.29.195.223|202.29.195.223) on 2014-06-03 14:41

เชื่อต่ะพัทลุงแหลงทองแคงเพ้นนิtongue

tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile
แต่ทัทลุงมี่เทเทียวเยอน้า~เชือต้าเราเเด็กพัทลุง

#156 By พิมพ์ (113.53.208.53|113.53.208.53) on 2014-05-25 16:56

#155 By (27.55.19.176|27.55.19.176) on 2014-05-23 11:54

#154 By (27.55.19.176|27.55.19.176) on 2014-05-23 11:54

double wink

#153 By หยาดเพชร (103.7.57.18|118.172.105.97) on 2012-06-17 18:32

#152 By ma (103.7.57.18|113.53.213.64) on 2012-06-05 19:25

ยุภาคใต้หรา

หน้าเที่ยวจาง

พูดแล้วก้ออยากไปจางอ่า

แต่เหนว่าคนพัทลุงน่ากลัวมะช่ายหรา อิอิ embarrassed

#151 By นู๋บัว (118.173.180.46) on 2011-10-28 11:10

ดีใจจังได้ทำรายงายแว้ววววววววววววววววbig smile

#150 By นู๋บิว ชิมิ ชิมิ (180.180.207.22) on 2011-10-17 09:08

big smile confused smile angry smile ghjhgjghjhgjghj

#149 By หมาไม่แดก (118.173.132.179) on 2011-08-01 12:30

มีความรุ็มากค่ะ
ชอบมากเลยับจังหวัดพัทลุง
เพราะเป็ฌนคนพัทลุงค่ะ open-mounthed smile

#148 By ลูกน้ำ (180.180.200.168) on 2011-07-17 09:11

ชอบมาก confused smile

#147 By เขต (118.175.145.151) on 2011-07-12 18:39

อ่านกันอีร้องแล้วนิ่ ! มากตายโหงงงง'

#146 By Praee " 4/5 ค.น. (202.143.156.119) on 2011-06-13 09:13

โหมม ! มากอีตาย=ตาลายเหม๊ดแล้วววววววววววว \'

#145 By นัทตี้ ค.น.4/5 (202.143.156.119) on 2011-06-13 09:11

มาตะเดี๋ยว ไห้สักดอก 55 --..--

#144 By พิชานนท์ (202.143.156.119) on 2011-06-06 09:08


555+
confused smile confused smile

#143 By พิชานนนท์ (202.143.156.119) on 2011-06-06 09:07

Gclubpanon ศูนย์รวมคาสิโนดังของ Asia มากมายที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง ภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
HOTLINE CALL CENTER : 080-5597275 ,
081-3603042 , 082-1370648 , 081-1224019
www.Gclubpanon.com

#142 By Gclubpanon on 2011-06-03 02:27

มะนาวรักเก่งที่สุดเลยเดอ

#141 By บี (182.53.108.107) on 2011-05-29 14:23

question question question question question question

#140 By v (118.173.179.4) on 2011-05-03 12:51

question question question question question big smile big smile big smile big smile

#139 By ไ (49.48.209.239) on 2011-04-28 14:39

ภูมิใจใน จ. ของตนเอง
อิอิ ^_^ big smile surprised smile double wink

#138 By ขวัญ (61.19.67.234) on 2011-04-18 18:02

อยากกลับมาอยู่บ้านจัง คิดถึงบ้านจัง

#137 By mok (118.173.217.205) on 2011-03-19 15:25

อยากกลับมาอยู่บ้านจัง คิดถึงบ้านจัง

#136 By mok (118.173.217.205) on 2011-03-19 15:24

มา เท่ว แม่ ขรี กั๊ล น๊ สบาย จะตาย - -*
Tongchaiza79@hotmail.com

#135 By เด็ก โรงเรียน ต.ม. พัทลุง (113.53.116.95) on 2011-01-22 20:42

#134 By สินีนาถ (180.183.171.37) on 2011-01-18 12:52

คนจังหวัดพัทลุง
เป็นคนดีน่ารัก
ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

#133 By โบว์ (118.173.201.148) on 2010-12-16 09:21

แด้กพัดลุงหรอยแรงwink double wink cry big smile open-mounthed smile confused smile angry smile tongue question

#132 By ปูเป้ (118.173.181.148) on 2010-11-07 14:18

big smileเราเด็กพัทลุงนิ

#131 By อา (117.47.204.162) on 2010-10-29 11:22

มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก

#130 By (124.122.117.204) on 2010-10-18 15:31

open-mounthed smile tongue

#129 By (118.173.216.93) on 2010-09-29 17:44

จังหวัดพัทลุงดีที่สุดbig smile

#128 By ตาม (114.128.76.65) on 2010-09-25 10:10

double wink embarrassed angry smile

#127 By ด.ช. ธ๊รยุทร (118.173.172.136) on 2010-09-21 16:03

#126 By น้องกอล์ฟ (118.173.172.136) on 2010-09-21 16:00

อยากกลับไปพัทลุงจัง
บ้านเราก็ยุพัทลุง


รักเด็กพัทลุงมาก

เด็กหาดใหญ่คิดถึงเด็กพัลุงมาก question confused smile open-mounthed smile big smile


มีไหมสักคนเด็กพัทลุงที่รักจิง


0842513156


confused smile confused smile confused smile

#125 By มาย (124.157.131.179) on 2010-09-16 17:03

อยากไปเที่ยวพัทลุงจังเยย
บ้านเราก็ยุพัทลุงเหมือนกัน-*-**-*-*-

#124 By ทิพรัตน์ (183.88.113.173) on 2010-09-16 11:14

ว่าวsad smile sad smile
หนูๆอยากไปเทวจังเรยคร๊ะ

#123 By เพ็ญนภา (183.88.113.173) on 2010-09-16 11:10

สวัดดีค่ะ

#122 By (203.172.194.42) on 2010-09-06 10:52

#121 By (203.172.194.42) on 2010-09-06 10:51

ปาหวัดพัดลุงมากอีตาย


อ่านกัลเหนือยเลลชาดจากเด็กพัดลุงนิเหละ
BaBY Homeๆcry question embarrassed sad smile

#120 By (119.31.121.67) on 2010-08-31 20:01

555+จังหวัดพัทลุงสวยงาม

#119 By (118.173.86.208) on 2010-08-30 11:08

555+คนรักกัน

#118 By (118.173.86.208) on 2010-08-30 11:07

#117 By ัพะพะ้ (118.173.86.208) on 2010-08-30 11:07

#116 By ัพะพะ้ (118.173.86.208) on 2010-08-30 11:07

angry smile question angry smile

#115 By (110.164.222.130) on 2010-08-26 18:05

มาดิบ้านเราน่าอยู่นะ

#114 By (118.173.181.154) on 2010-08-25 13:26

รักเด็กพัทลุง จังเด็กพัทลุงน่ารักจังเลย ยังไปเที่ยวน้ำตกแพรทองจัง

เลยจากเด็กควนขนุนนะครับ

#113 By vip007 (61.7.219.156) on 2010-08-20 09:17

#112 By deem (61.7.219.156) on 2010-08-20 09:12

คนพัทลุงรักจริงหวังแต่ง หวังแต่แทงไม่หลอกลวงquestion question sad smile cry

#111 By abity to love (61.7.219.156) on 2010-08-19 13:59